Dasar Kelakuan Beretika & Hak Asasi Manusia

Kumpulan KHB komited ketahap profisionalisma dan integriti yang tinggi dalam operasi perniagaannya. KHB menghargai integriti dan kejujuran dan berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam amalan harianya.

Kumpulan KHB juga komited untuk membangunkan budaya organisasi yang akanmempamerkan kelakuan beretika yang tinggi dan menghormati hak asasi manusia, kesaksamaan dan keadilan melalui saluran berikut:

  •   Menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia, seperti yang dinyatakan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Bangsa-Bangsa Bersatu, dan juga maruah individu yang bekerja di semua peringkat operasi termasuk pihak ketiga yang dikontrakkan.
  •   Menghormati hak-hak orang asli dan tempatan dan melaksanakan Persetujuan Terbuka, Sebelum dan Dimaklumkan (FPIC).
  •   Menggalakkan persekitaran kerja yang sihat, selamat dan harmoni.
  •   Kesaksamaan dalam memberi peluang dan layanan yang berkaitan dengan pekerjaan; tiada diskriminasi berdasarkan bangsa, warna kulit, jantina, agama, pendapat politik, kewarganegaraan atau asal-usul sosial.
  •   Menyediakan latihan dan pembangunan untuk pekerja untuk meningkatkan potensi mereka.
  •   Menghormati hak kebebasan berpersatuan.
  •   Melarang segala bentuk rasuah, merasuah dan penipuan menggunakan dana dan sumber;
  •   Memberi pendedahan maklumat yang wajar mengikut peraturan-peraturan yang terpakai;.
  •   Mempastikan perlindungan kerahsiaan Syarikat dan maklumat sekutu Syarikat untuk melindungi daripada pendedahan maklumat penting yang tidak dibenarkan demi kepentingan Syarikat;
  •   Mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan buruh dan hak asasi manusia.

 

Disahkan Oleh :

Datuk Freddy Lim Nyuk Sang

Chief Executive Officer

3 Januari 2017