Dasar Sosial

Kumpulan KHB adalah komited untuk menyediakan persekitaran kerja yang kondusif, selamat dan bebas daripada gangguan.

Sejajar dengan dasar ini KHB akan mematuhi prinsip-prinsip berikut:

 •   Menyediakan prosedur dl tempat kerja untuk mengelakkan gangguan seksual dan apa- apa bentuk keganasan terhadap wanita, pekerja dan komuniti;
 •   Menggalakkan dan meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan pekerja dan masyarakat.
 •   Melindungi hak-hak reproduksi wanita;
 •   Melarang sebarang bentuk keganasan rumah tangga;
 •   Memastikan wanita dibenarkan untuk menyusukan sehingga sembiIan bulan sebelum meneruskan penyemburan kimia atau penggunaan bahan kimia; dan diberi masa rehat tertentu bagi membolehkan penyusuan berkesan.
 •   Melarang sebarang bentuk buruh paksa atau diperdagangkan atau menggaji pekerja yang menyalahi undang-undang;
 •   Berkomunikasi dan mendidik semua kakitangan, termasuk kontraktor dan pihak berkepentingan lain pada pemahaman Polisi ini melalui latihan kesedaran dan pembangunan yang mencukupi;
 •   Memastikan tiada kanak-kanak atau orang muda yang dibenarkan untuk bekerja atau terlibat dalam apa-apa pekerjaan selain daripada yang dibenarkan oleh undang-undang;
 •   Menubuhkan Jawatankuasa Jantina yang akan menjadi platform untuk menganjurkan dan menggalakkan aktiviti berkaitan dengan pelaksanakan dan pemantauan Dasar ini;
 •   Mempastikan penyertaan berkesan wanita dalam membuat keputusan dengan menggalakkan mereka untuk menjadi ahli-ahli pelbagai jawatankuasa-jawatankuasa yang telah ditubuhkan seperti Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Jawatankuasa (OSH);
 •   Mengekalkan dan menyediakan kaedah yang terbuka dan telus untuk komunikasi dan perundingan antara syarikat dan pekerja, masyarakat setempat dan pihak-pihak lain yang terlibat atau yang berminat;
 •   Mengekalkan kerahsiaan pemberi maklumat seboleh-bolehnya.

 

Disahkan Oleh :

Datuk Freddy Lim Nyuk Sang

Chief Executive Officer

3 Januari 2017