Dasar Sosial

Kumpulan KHB adalah komited untuk menyediakan persekitaran kerja yang kondusif, selamat dan bebas daripada gangguan.

Sejajar dengan dasar ini KHB akan mematuhi prinsip-prinsip berikut:

 • Memastikan prosedur disediakan untuk mencegah gangguan seksual dan apa-apa bentuk gangguan dan keganasan terhadap wanita, pekerja dan komuniti.
 • Melindungi hak-hak reproduksi wanita.
 • Melarang sebarang bentuk keganasan rumah tangga.
 • Memastikan wanita dibenarkan untuk menyusu sehingga Sembilan (9) bulan sebelum meneruskan penyemburan kimia atau penggunaan bahan kimia; dan diberi masa rehat tertentu bagi membolehkan penyusuan berkesan.
 • Menubuhkan Jawatankuasa Jantina yang akan menjadi platform untuk meningkatkan kesedaran, mengenal pasti dan menangani isu-isu kebimbangan, peluang dan penambahbaikan untuk wanita.
 • Memastikan penyertaan berkesan wanita dalam membuat keputusan dengan menggalakkan mereka untuk menjadi ahli-ahli pelbagai jawatankuasa yang telah ditubuhkan seperti Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSH).
 • Menggalakkan dan meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan pekerja dan masyarakat.
 • Melarang buruh kanak-kanak dan pemulihan telah disediakan.
 • Memastikan tiada kanak-kanak (seseorang yang berumur di bawah 15 tahun) atau orang muda (seseorang yang berumur melebihi 15 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun) yang dibenarkan untuk bekerja atau terlibat dalam apa-apa pekerjaan selain daripada yang dibenarkan oleh undang-undang.
 • Melarang sebarang buruh paksa atau diperdagangkan untuk digaji dalam operasi termasuk pihak ketiga yang dikontrak.
 • Berkomunikasi dan mendidik semua kakitangan, termasuk kontraktor dan pihak berkepentingan lain pada pemahaman Polisi ini melalui latihan kesedaran dan pembangunan yang mencukupi.
 • Mengekalkan dan menyediakan kaedah yang terbuka dan telus untuk komunikasi dan perundingan antara syarikat dan pekerja, masyarakat setempat dan pihak-pihak lain yang terlibat atau yang berkepentingan.
 • Menyediakan keadaan perumahan yang sesuai kepada pekerja mengikut Panduan Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO) mengenai Syor Perumahan Pekerja No. 115.

 

Disahkan Oleh :

Datuk Freddy Lim Nyuk Sang

Chief Executive Officer

1 July 2022